Yrken inom Saco-förbunden

De akademiska yrkesgrupperna, traditionellt organiserade i Saco, har väsentligen varit anställda i offentlig tjänst, men i takt med att tillträdet till allt fler yrken kräver någon form av högskoleutbildning har Saco-förbunden kommit att rekrytera även personer anställda inom industri, handel och sådan verksamhet som helt eller delvis övergått från offentligt till privat huvudmannaskap.

Saco:s medlemsorganisationer är i huvudsak examensförbund, men också yrkesförbund av mera sammansatt karaktär ingår i centralorganisationen.

Saco grundades 1947 av yngre jurister, läkare och teologer; efter några år tillkom läroverkslärare, som tidigare hade tillhört en äldre centralorganisation, Statstjänstemännens riksförbund. Jurister finns idag i JUSEK, tillsammans med ekonomer och andra samhällsvetare, läkare i Sveriges Läkarförbund och präster och andra kyrkligt anställda tjänstemän inom Kyrkans Akademikerförbund. Till Lärarnas Riksförbund hör en majoritet av lärarna inom gymnasieskolan och grundskolans högre årskurser, medan Skolledarförbundet består av rektorer och övriga skolledare. Universitetslärare av olika kategorier är sedan 1984 samlade i Universitetslärarförbundet (SULF).

Kring 1970 fanns det en strävan inom Saco att samla examens- och yrkesförbunden, varav en del var relativt fåtaliga, i större sektorsförbund, fem till antalet. Endast en sådan förbundsbildning kom till stånd, 1972, nämligen DIK-förbundet som organiserar bibliotekarier, arkivarier, museitjänstemän, informatörer och andra kategorier inom de humanistiska verksamhetsområdena. Bland de mindre medlemsförbunden är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR).

Största medlemsförbundet inom Saco idag är Sveriges Ingenjörer, till vilket civilingenjörer och andra högskoleutbildade ingenjörer liksom sådana med annan eftergymnasial utbildning kan vara medlemmar. Civilekonomerna hade från början sin förankring inom offentlig sektor men har sedermera breddat sin förankring. Förbundet Sveriges Arkitekter har en icke oansenlig andel fria yrkesutövare som medlemmar. Akademikerförbundet SSR organiserar olika personalkategorier inom verksamhetsfältet socialt arbete.

Sveriges Psykologförbund, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Veterinärförbund och Sveriges Tandläkarförbund har en överväldigande andel anslutna inom de nämnda professionerna. Bland tandläkarna finns ett stort antal fria yrkesutövare. Naturvetarna är ett blandförbund bestående av agronomer, biologer, datavetare, fysiker, kemister, matematiker med flera. Både yrkesofficerare och reservofficerare finns inom Saco, tillhöriga separata organisationer. Förbundet Trafik och Järnväg (TJ) har medlemmar med gymnasieutbildning eller högre inom sektorn fysisk infrastruktur. SRAT är ett uppsamlingsförbund för personer med anställningar inom hälsa, kommunikation och förvaltning.

Totalt omfattar Saco idag tjugotre självständiga medlemsförbund. Flera av dessa är på samma gång fackförbund och professions- eller yrkesorganisationer. Tretton Saco-förbund är anslutna till TAM-Arkiv.