Forskningsrådets uppdrag

Forskningsrådets uppdrag är att främja forskning inom områden som är relevanta för våra medlemsorganisationer som te.x. fackföreningshistoria, arbetslivshistoria och professionalisering.

Rådet ska vara TAM-Arkivs kontaktpersoner på universitet, högskolor och inom kulturarvssektorn. De ska uppmuntra till användning av våra arkiv och informera om arkiven.

Forskningsrådet hjälper medlemsorganisationerna genom att:

 1. Utgöra ett nätverk för information om – nationell och internationell – aktuell forskning inom relevanta områden.
 2. Informera om aktuell forskning
 3. Förmedla kontakter med forskare te.x. när ett förbund ska skriva sin historia eller när ett förbund behöver hjälp att lösa en forskningfråga.
 4. Besluta om fördelning av forskarstipendium riktad till forskare som studerar medlemsorganisationernas verksamhet.

Forskningsrådet hjälper TAM-Arkiv genom att :

 1. Publicera böcker i skriftserien ”Tjänstemän och historia”.
 2. Utgöra en referensgrupp till redaktionen för tidskriften TAM-Revy.
 3. Medverka aktivt som forskare och skribenter i TAM-Revy.
 4. Förmedla kunskap om projekt inom hela kulturarvssektorn te.x. öka vår kunskap om möjliga samarbetsprojekt med museer, bibliotek eller andra arkiv.
 5. Utgöra en remissinstans i bevarande- eller gallringsfrågor.
 6. Medverka i arbetet med seminarier arrangerade av TAM-Arkiv.
 7. Medverka i arbetet med urval av handlingar som ska tillgängliggöras.
 8. Medverka vid initiering och kvalitetssäkring av dokumentationsprojekt te.x. yrkesminnesinsamlingar.