Beskrivning av fotografier

Proveniens

Det är viktigt att fotografierna inte tas ur sitt sammanhang, om det skall vara möjligt att senare fastställa bildens identitet etc. Fotografier kan förekomma i (minst) tre sammanhang:

 • Tillsammans med övrigt arkivmaterial - de skall då förtecknas tillsammans med detta, även om de förvaras separat fysiskt
 • I tidskrifternas fotoarkiv. Här är det viktigt att den befintliga ordningen, t. ex. ämnesordning, inte rubbas vid leverans till TAM-Arkiv
 • Lösa foton - då är det väsentligt att försöka rekonstruera var de kommer ifrån och i vilket sammanhang de är tagna (se nedan under identifiering)

Identifiering

Om alla uppgifter om bilden saknas och den därmed inte kan sättas in i sitt rätta historiska, organisatoriska och logiska sammanhang, förlorar den sitt värde som arkivhandling. Därför är det viktigt att så många som möjligt av nedanstående uppgifter finns i anslutning till bilden:

 • Var är bilden tagen?
 • När är bilden tagen?
 • Varför (i vilket sammanhang) är bilden tagen?
 • Vad/vem/vilka föreställer bilden (motiv)?
 • Vem är fotografen?
 • Finns det något särskilt avtal om bildrätten?
 • Är bilden publicerad - i så fall i vilken publikation, vilket nummer och när?

Genell information om en enhetlig samling bilder kan ges på en övergripande nivå genom ett utskrivet och bifogat dokument. På bilder och kuvert skrivs bara det specifika. Övergripande information kan vara:

 • Finns bildregister eller annan kontextuell information som kan ge nycklar till bildernas motiv och sammanhang.
 • Finns relaterade handlingar/dokument i arkivet?
 • Finns ett generellt avtal om rättigheter?
 • Om det är ett tidningsbildarkiv, finns närmare uppgifter om det?

Uppgifter om bilden skrivs med blyertspenna i mjuk grad, som är arkivbeständigt och inte skadar bilden, på baksidan av bilden nära en och på fotokuvertet som den förvaras i (se nedan). Detta arbete är resurskrävande. Om resurser saknas bör man åtminstone skriva så mycket som möjligt på mappar, kuvert och kartonger där bilderna förvaras, så att det i efterhand går att identifiera dem och härleda deras ursprung.