Polisförbundet

Verksam från: 
1903 till 2012
Typ av organisation: 
Fackförbund (TCO)
Tidigare namn, andra namnformer: 
Svenska Polisförbundet, SPF
Historia: 

Svenska Polisförbundet (SPF) bildades den 7 augusti 1903. Vid den tiden fanns det redan några lokala polisföreningar som hade bildats i landet vid och efter sekelskiftet, bland annat i Landskrona 1898, Göteborg 1901 och Stockholm 1903. Redan 1902 hade en annan riksorganisation för polismän bildats med namnet Sveriges Polismannaförbund. Den begränsade sin verksamhet till mindre städer och landsbygden och upphörde 1906 då medlemmarna gick över till Svenska Polisförbundet.

→ Läs mer

Struktur och sökingångar: 

Arkivet är ordnat och förtecknat enligt det allmänna arkivschemat. Några av serierna är tillståndsbelagda. En stor del av materialet är diariefört och sökbart via förbundets diarium.

→ Se arkivförteckningen: innehållsförteckning över serier

Beskrivning av arkivet: 

Polisförbundet har ett stort arkiv som ger en god bild av polismannens, polisväsendets och förbundets historia. Även handlingar från förbundets första decennier (korrespondens m.m.) är väl bevarade.

En stor del av materialet är diariefört och sökbart via förbundets diarium. Serie C1-C4.

Verksamhetsberättelser ger en god ingång till förbundets historia och arkivet. Serie B2.

Förbundets tidsskrift Polistidningen finns bevarad ända sedan det första numret som kom ut år 1903 och fram till idag. Serie L2.

Genom de historik- och jubileumsskrifter som Polisförbundet gett ut kan man också få en snabb exposé över förbundets och polisväsendets historia. Serie F11.

För Polisförbundets lokalföreningar finns protokoll och verksamhetsberättelser i serie E2a och stadgar i serie E2b och E2c. Det finns även en serie med lokalföreningarnas korrespondens som sträcker sig från åren 1930-1945 i serie E3.

Handlingar rörande polisväsendets organisation finns i serie F6 och F8.

Fotografier finns men är oförtecknade, främst från Polistidningen.

I arkivet finns 60 stycken bordsstandar från Polisförbundet och dess lokalföreningar samt 4 stycken stora fanor. En separat förteckning finns över alla standar och fanor.

Bland annat är diarier och vissa diarieförda handlingar tillståndsbelagda

Andra källor: 

Förutom Polisförbundets arkiv finns en mängd andra arkivbildare på TAM-arkiv som har anknytning till Polisförbundet.

Andra polisrelaterade arkiv