STF Handlingar/Meddelanden från STF

Josabeth Leidi, arkivarie TAM-Arkiv

I serierna "Svenska Teknologföreningens Handlingar " och "Meddelanden från Svenska Teknologföreningen" utgavs mellan åren 1906-1957 en stor del av STF:s ”föreningstryck” med olika former av remissärenden och verksamhetsberättelser.

I högerspalten finns förteckningar över serien och ett bildspel med ett urval framsidor ur serien. I de tryckta förteckningarna över Svenska Teknologföreningens Handlingar kan man få överblick över seriens innehåll och förteckningarna över åren 1906-1936 har digitaliserats. Ett stort antal av de digitaliserade verksamhetsberättelserna som du kan finna under rubriken Verksamhetsberättelser ingår både i serien Handlingar respektive Meddelanden – öppna gärna någon av filerna från tiden 1916-1947 för att se den dubbla serienumreringen på framsidan.

I Svenska Teknologföreningens Handlingar kan man få inblick i föreningens verksamhet som remissinstans – serien innehåller bland annat kommittéutlåtanden och förslag till yttranden. Likaså innehåller serierna löpande rapportering över verksamheten genom tryckta verksamhetsberättelser, redogörelser för föreningens räkenskaper och stadgar. Under åren 1916-1955 sammanfördes föreningstryck ur Svenska Teknologföreningens handlingar också under rubriken Meddelanden från Svenska Teknologföreningen. Varje nummer hade då både en numrering i serien Handlingar liksom i serien Meddelanden.

I arkivförteckningen återfinns (delar av) dessa serier åren 1906-1956 under seriesignum B1a.


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Originalhandlingar - STF Handlingar / Meddelanden från STF

Preview of file webb_719_B1A1_Forteckning1_STFHandlingar1906-1912.pdf at http://www.ingenjorshistoria.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/2954a265-83cd-47eb-8b62-862b74a5aad6 with style doc is not available.

Här finns sex förteckningar över serierna åren 1906-1936. Se gärna också detta bildgalleri med (ett urval) framsidor från åren 1910-1944:

BILDGALLERI [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [19]

Förteckningarna är förstås en utmärkt sökväg till detta arkivmaterial! Genom de titlar som listats i förteckningarna kan man också få känsla för hur viktiga delar av STF:s verksamhet såg ut, bland annat föreningens roll som remissinstans.

En stor andel av STF:s verksamhetsberättelser ingår också i denna serie - gå gärna in under rubriken Verksamhetsberättelser och se framsidan på någon berättelse från tiden 1916-1947 (inte 1928 eller 1934).