Arkivet

Josabeth Leidi, arkivarie TAM-Arkiv

Är du intresserad av att studera originalhandlingar ur ingenjörshistoriska arkiv? Här finns en mängd digitaliserade arkivdokument som kan öppnas direkt på webbplatsen!  Materialet har samlats under respektive arkivbildare/organisation i högerspalten. Arkivmaterialet som lyfts fram förvaras i original på TAM-Arkiv.

Arkiven kommer från ingenjörsorganisationer som har anknytning till och är föregångare till det nu aktiva förbundet Sveriges Ingenjörer. Föregångare till Sveriges Ingenjörer är: Svenska Teknologföreningen (STF), Sveriges Civilingenjörsförbund (CF), Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbund (TLI) och Ingenjörsförbundet. Under Organisering finns organisationshistoriska texter om samtliga ovan nämnda. När det gäller originalhandlingar ur arkivet har vi valt att lyfta fram Svenska Teknologföreningen och Sveriges Civilingenjörsförbunds arkiv.

Det mest omfattande materialet är hämtat ur Svenska Teknologföreningens arkiv och en stor del av detta utgörs av STF:s verksamhetsberättelser. Verksamhetsberättelsen kan fungera som en bra ingång för att orientera sig i ett arkivmaterial och kan, tillsammans med historiker, ses som en utmärkt startpunkt för den som vill veta mer om en organisation. Därför har vi här valt att satsa på en mer omfattande digitalisering av just detta material: drygt 100 år av löpande texter i Svenska Teknologföreningens verksamhetsberättelser har skannats. För Sveriges Civilingenjörsförbund har ett mindre urval CF verksamhetsberättelser, var tionde år från organisationens grundande 1954 till och med 1994, digitaliserats. Ett antal kortare historiker liksom ett urval stadgar, protokoll, exempel ur tidskrifter, ur medlemsförteckningar eller andra serier har också skannats. Du kan även återfinna originalhandlingar under webbplatsens teman Ingenjörens sekel (och ett fåtal exempel under Ingenjörsroller) där skannade arkivkällor har bifogats texter. Mer information om organisationernas historia finns att läsa under Organisering.

Ett viktigt syfte för webbplatsen Ingenjörshistoria är att lyfta fram och tillgängliggöra arkivmaterial ur ett antal ”ingenjörsarkiv”. Arkiven kan på många sätt upplevas som slutna och ses som mer svåråtkomliga än t.ex. bibliotek och museer. Det är inte alls någon självklarhet att känna till vilka arkivinstitutioner som finns, vilket material som kan rymmas i arkiven, hur man gör för att komma åt materialet eller att de flesta arkiv faktiskt är tillgängliga för och en rättighet för oss alla att bruka. Men att studera originalhandlingar ur arkiven kan levandegöra historien på ett annorlunda sätt än sekundära beskrivningar. Uttryck och tilltal, personlig handstil eller dåtida layout berättar också något ytterligare om tiden än i de efterhand bearbetade beskrivningarna. Att studera arkivhandlingar kan ibland upplevas som en slags tidsresa eller ett mer direkt – nästan personligt – möte med dem som ”talar” genom dokumentet.

Besök arkivet på plats!

Här på webbplatsen www.ingenjorshistoria.se har ett urval digitaliserade handlingar ur STF:s och CF:s arkiv publicerats. Verksamhetsberättelserna samt övrigt bevarat material kan självklart också beställas fram i original och studeras i sin helhet hos TAM-Arkiv i Alvik i Stockholm. Här förvaras även Ingenjörsförbundets arkiv (som också rymmer Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbunds arkiv). TAM-Arkiv är öppet för alla och materialet kan läsas i arkivets läse-/forskarsal. TAM-Arkiv kan besökas på Grindstuvägen 48-50 i Alvik. Du kan också nå oss via telefon 08-54541560 eller e-post  tam-arkiv@tam-arkiv.se. Under rubriken TAM-Arkiv i högerspalten samt på TAM-Arkivs hemsida finns mer information om vår verksamhet.

En stor del av Svenska Teknologföreningens arkiv förvaras också på Riksarkivet i Arninge. Även här finns en forskarsal där arkivmaterialet kan beställas fram. Kontaktuppgifter till Riksarkivet finns på: www.riksarkivet.se


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

TAM-Arkiv