TI/STF Ledamotförteckning 1865

”Förteckning öfver Ledamöter i föreningen T.I. den 1:sta oktober 1865”. Tryck 1965. Samtliga sidor har skannats. Medlemsförteckning, ur inbundet band: ”Föreningen T.I. Stadgar, årsberättelser, förteckning öfver föreningens ledamöter 1965-1878”. Föreningens medlemmar ordnad efter vilka som gått ut från, respektive studerar på Tekniska Institutet. STF:s oförtecknade arkiv, SE/TAM/719.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/271
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-25 12:54

Originalhandlingar - STF medlemsmatriklar