STF Stadgar, ordningsregler och arbetsordning 1922

”Stadgar, ordningsregler och arbetsordning för Svenska Teknologföreningen och dess avdelningar samt bestämmelser för dess fonder jämte överenskommelser mellan Svenska Teknologföreningen och andra sammanslutningar”, Svenska Teknologföreningens Handlingar nr 184, tryckt år 1925.

Digital källa:www.ingenjorshistoria.se/node/245
Arkivhänvisning:

Publicerat av TAM-Arkiv 2011-10-24 11:36

Originalhandlingar - STF stadgar och Hederskodex