Lagen om anställningsskydd (LAS)

De snabba strukturförändringarna på arbetsmarknaden som blev allt tydligare under 1960-talet, ledde till krav på större anställningstrygghet.

I december 1969 tillsatte den svenska regeringen en utredning  - den s.k. Åmanska utredningen (under ledning av TCO:s f.d. förbundsdirektör Valter Åman) – som i januari 1973 avlämnade förslag  till två lagar, dels en lag om anställningsskydd, dels en om anställningsbefrämjande åtgärder. Lagen om anställningsskydd (LAS) är i Sverige den lag om skyddar arbetstagare vid uppsägningar och avskedanden. 


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.