Biografier

Ordföranden i TCO     

Ruben Wagnsson, 1950.tal. Ruben Wagnsson
Ordförande: 1944 - 1947

När T.C.O. och Daco gick samman valdes Ruben Wagnsson som ordförande för det nyskapade TCO. Under Wagnssons första år fram till 1947 växte medlemsorganisationen i betydelse och medlemsantal.

Harald Adamsson, 1950. Harald Adamsson
Ordförande: 1947 - 1960

Vid TCO:s start blev Harald Adamsson förste vice ordförande. 1947 blev han ordförande och stannade på posten till 1960. SIF och Adamsson var framgångsrika i sina strategier i förhandlingar gentemot arbetsgivarsidan. Han hade även betydelse i Daco:s och TCO:s arbete för att påverka lagstiftningen.

Filip Anger. Filip Anger
Ordförande: 1960 - 1961

Filip Anger, då vice ordförande i TCO, utsågs 1960 till ordförande efter Harald Adamssons avgång, fram till det att ny ordinarie kongress hölls 1961. Angers ordförandetid blev kortvarig, även om han en period fanns med i diskussionerna kring vem som skulle bli ny ordinarie ordförande.

Otto Nordenskiöld. Foto: Allan Myrman. Otto Nordenskiöld
Ordförande: 1961 - 1970

TCO:s synpunkter började höras i samhällsdebatten på ett annat sätt än tidigare och utbildningspolitik blev TCO:s varumärke i samhällsdebatten. Jämställdheten var en viktig fråga. Under Nordenskiölds ledning förbättrades relationerna mellan TCO och LO. Den största motgången var SALF:s utträde ur TCO 1967.

Lennart Bodström. Lennart Bodström
Ordförande: 1970 - 1982

Bodströms ordförandetid var en händelserik tid i TCO:s och svensk fackföreningsrörelses historia. På flera områden flyttade facket fram sina positioner i det svenska samhället. Det var också en tid då det uppkom flera debatter i vilka TCO och Lennart Bodström personligen blev involverad.

Björn Rosengren, 1982. Björn Rosengren
Ordförande: 1982 - 1992

Under Rosengrens tid skedde många förändringar och omprövningar inom TCO. De ekonomiska förutsättningarna förändrades. Rosengren gjorde sig också tidigt känd som en skicklig kommunikatör – inte minst i kontakten med massmedia.

Inger Olsson, 1990-tal. Inger Ohlsson
Ordförande: 1992 - 1998

Ohlssons tid som ordförande präglades till en början av den ekonomiska krisen och den arbetslöshet som följde i dess spår. Även Sveriges medlemskap i EU förändrade förutsättningarna. Det förändrade ekonomisk/politiska klimatet satte sin prägel på hennes tid som ledare.

Sture Nordh, 1993. Foto: Bosse Johansson. Sture Nordh
Ordförande: 1998 - 2011

En kärnfråga i det fackliga arbetet enligt Nordh var att förena det gemensamma inom ramen för välfärdssystemen och kollektivavtalen med mycket större makt åt den enskilde anställde. Sture Nordh blev ordförande i en tid då TCO och den fackliga världen varit i kris under en längre tid.

Eva Nordmark. Foto Jann Lipka. Eva Nordmark
Ordförande: 2011 -

Eva Nordmark är sedan 2011 TCO:s ordförande. Nordmark var ordförande i SKTF innan hon kom till TCO. Hon var riksdagsledamot för socialdemokraterna 1995-1998.


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.