Med källorna till SLS historia

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är sedan 1808 den svenska läkarkårens vetenskap­liga organisation med syfte att främja forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvård. Källor till föreningens historia finns hos TAM-Arkiv samt Riksarkivet.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en vetenskaplig organisation med syfte att främja forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvård. Organisationen verkar för deltagande i kongresser, utbildningar och certifieringar av utbildningar samt samverkar med flera internationella förbund. Svenska Läkaresällskapet är en av Europas äldsta läkarorganisationer. Syftet vid grundandet 1808 var att förkovra läkarkåren med hjälp av till exempel utländsk litteratur och seminarier, men också att själva utge avhandlingar och tidskrifter för upplysning. Ambitionen var tidigt att involvera läkare från landsorten och utlandet, men också från andra discipliner.

→ Läs mer


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Arkivet

Svenska Läkaresällskapets arkiv ger en god inblick i förbundets utveckling från år 1808 fram till idag. På TAM-Arkiv finns huvudarkivet från 1950 och framåt. Fyra sektionsarkiv finns även hos TAM-Arkiv. Merparten av äldre arkivmaterial finns hos Riksarkivet.

Utställning

Vi har valt ut några historiska dokument och fotografier till en liten digital utställning.

Samarbete med TAM-Arkiv

Exempel på områden som Svenska Läkaresällskapet och TAM-Arkiv samarbetat kring:
  • Dokumenthanteringsplan
  • Arkivförteckning
  • Upprop till Sektioner om arkivering
→ TAM-Arkivs arkivtjänster

Svenska Läkaresällskapet idag

Svenska Läkaresällskapet är idag tillsammans med Läkareförbundet en flitigt utnyttjad remissinstans och verkar för deltagande i kongresser, utbildningar och certifieringar av utbildningar samt samverkar med flera internationella förbund. Antalet medlemmar är 17000 (cirka två tredejedelar av den svenska läkarkåren) fördelade på 67 sektioner.
sls.se