Protokoll

Josabeth Leidi, arkivarie TAM-Arkiv

I ett protokoll återges skriftligt vad som behandlats och beslutats på ett föreningsmöte.  Genom föreningens protokoll kan man exempelvis få en bra inblick i de frågor som varit aktuella under en viss tidpunkt eller ta reda på exakt när ett beslut tagits. Protokollserier innehåller ofta bilagor som kan hjälpa till att sätta diskussionsämnen i sitt sammanhang.

I högerspalten finns ett urval protokoll att läsa i digital form: de äldsta handskrivna protokollen från föreningens första aktiva år 1861-1862 (dessa förvaras i original i STF:s arkiv på Riksarkivet i Arninge), ett antal protokoll i samband med sammangåendet mellan CF och STF under 1973 och det sista protokollet från 1974. För dig som är intresserad av att veta mer om fusionen mellan CF och STF eller studera fler skannade protokoll (och bilagor) se gärna artikeln om Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF under Ingenjörens sekel.

I arkivförteckningen kan man hitta protokoll under A1. På TAM-Arkiv finns protokoll från år 1953 (fram till tidigt 1960-tal förvaras originalprotokoll på Riksarkivet i Arninge). Tyvärr saknas delvis originalprotokoll och serien utgörs till stor del av kopior.


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Originalhandlingar - STF protokoll

Preview of file webb_RA_STF_Protokoll_A1_1_1861_1862.pdf at http://www.ingenjorshistoria.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/7da32a66-e63c-434b-bce5-87f94c8b3cf0 with style doc is not available.

Här kan du både läsa de allra första handskrivna mötesanteckningarna från STF (då under namnet Föreningen T.I) från 1861-1862 och protokoll från föreningens sista tid 1973-1974. På TAM-Arkiv och på Riksarkivet finns självklart ett stort antal STF-protokoll för tiden däremellan!