CF Stadgar

Josabeth Leidi, arkivarie TAM-Arkiv

Stadgarna sammanfattar de grundläggande regler som gäller för en förening. Här finns två exempel att läsa: Förslag till stadgar för Sveriges Civilingenjörsförbund från 1953 och stadgar för Sveriges Civilingenjörsförbund CF-STF från 1973. Stadgarna från 1973 ingår i den tryckta broschyren ”Ny organisation” som också innehåller information om den nya organisationen som bildats efter sammangåendet mellan CF och STF.

I Sveriges Ingenjörers arkivförteckning finns en egen serie för stadgar, B2. Här finns dock endast en volym, B2:1, som innehåller stadgeförslaget från 1953. I arkivförteckningen hänvisas istället till serien A1b som innehåller bilagor till förbundsstyrelsens protokoll (från och med år 1973). Broschyren "Ny organisation" är hämtad ur Svenska Teknologföreningens oförtecknade arkiv (beståndskod 719).


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Originalhandlingar - CF stadgar

Preview of file webb_STF_Stadgar1973CFoSTF.pdf at http://www.ingenjorshistoria.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/70ba4c0a-dd13-4cd0-95c4-95fd62d2ecae with style doc is not available.

Här finns CF:s förslag till stadgar från 1953 liksom stadgarna för den nya organisationen från 1973/1974.

Broschyren "Ny organisation" med stadgar från 1973 är hämtad ur Svenska Teknologföreningens oförtecknade arkiv (beståndskod 719).