CF Protokoll

Josabeth Leidi, arkivarie TAM-Arkiv

I ett protokoll återges skriftligt vad som behandlats och beslutats på ett föreningsmöte.  Genom föreningens protokoll kan man exempelvis få en bra inblick i vilka frågor som varit aktuella under en viss tidpunkt eller ta reda på exakt när ett beslut tagits. Protokollserier innehåller ofta bilagor som kan hjälpa till att sätta diskussionsämnen mm. i sitt sammanhang. I högerspalten finns ett urval protokoll att läsa i digital form: CF:s första protokoll från 1954, ett antal protokoll i samband med sammangåendet mellan CF och STF under 1973 samt de första protokollen för den nya organisationen från 1974.

Är du intresserad av att studera fler protokoll och bilagor? Se gärna "Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF" där teknikhistoriker Maja Fjaestad behandlar fusionen mellan CF och STF. I anslutning till artikeln finns flera originalhandlingar, bland annat stämmo-, presidie- och styrelseprotokoll samt protokollbilagor.

I Sveriges Ingenjörers arkivförteckning återfinns flera protokollserier samt serier med bilagor till protokollen under huvudavdelning A1. Samlade protokoll från CF:s beslutande organ för tiden 1953-2006 (i kopior vissa år) återfinns i Sveriges Ingenjörers arkivförteckning under serie A1a.


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Originalhandlingar - CF protokoll

Preview of file webb_713_CF_Protokoll_nr1_1954_713_A1a_1.pdf at http://www.ingenjorshistoria.se/share/proxy/alfresco-noauth/tam/content/workspace/SpacesStore/2cc64a03-06f9-4483-b24d-44d6b9ffc8e9 with style doc is not available.

Här finns ett urval protokoll ur CF:s bevarade arkiv (som ingår i Sveriges Ingenjörers arkiv).

De protokoll som skannats är: CF:s första protokoll från 1954, ett antal protokoll i samband med sammangåendet mellan CF och STF under 1973 samt de första protokollen för den nya organisationen från 1974. Se gärna också artikeln "Ingenjörshuset och fusionen mellan CF och STF" under Ingenjörens sekel - där hittar du fler skannade originaldokument ur CF:s arkiv, bland annat stämmo-, presidie- och styrelseprotokoll samt protokollbilagor.