Med källorna till Finansförbundets historia

Under 1900-talets senare hälft har frågor om arbetstiden, jämställdhet och arbetsmiljö drivits. Från Svenska Bankmannaföreningen 1887 till Finansförbundet idag med 30 000 medlemmar inom bank och finanssektorn. Källorna till Finansförbundets historia finns hos TAM-Arkiv.

Finansförbundet organiserar anställda inom bank- och finanssektorn. Svenska Bankmannaföreningen, som skulle komma att bli Finansförbundet, bildades år 1887 i Stockholm för att tillvarata bankanställdas intressen och för att verka som en kamratklubb. Efter första världskriget, då banktjänstemännens reallöner sjunkit, ombildandes föreningen mot en mer facklig verksamhet. Först år 1936 fick föreningen förhandlingsrätt och år 1944, då föreningen bytt namn till Svenska Bankmannaförbundet, blev ett uttalat fackligt uppdrag inskrivet i stadgarna. Under 1900-talets senare hälft har frågor om arbetstiden, jämställdhet och arbetsmiljö drivits.

→ Läs mer


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Arkivet

Finansförbundet har ett stort arkiv som är ordnat och förtecknat och ger en god inblick i förbundets utveckling från år 1887 fram till idag.

Utställning

Vi har valt ut några historiska dokument och fotografier till en liten digital utställning.

Samarbete med TAM-Arkiv

Exempel på områden som Finansförbundet och TAM-Arkiv samarbetat kring:
  • Arkivförteckning
  • Dokumenthanteringsplan
  • Jubileumsutställning
→ TAM-Arkivs arkivtjänster

Finansförbundet idag

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank och finans med cirka 30 000 medlemmar. Man organiserar alla som arbetar inom finansbranschen oavsett utbildningsbakgrund eller befattning. Finansförbundet är partipolitiskt obundet och återfinns såväl på banker med flera tusen anställda som på små mäklarföretag.
finansforbundet.se